داوران هفتمین سمینار علمی دانش آموزی پس از انتخاب، به همراه رزومه علمی – پژوهشی ایشان در همین صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.