مقدمه: محیط زیست و چالشهای پیش رو همواره جزء مهمترین و حساسترین موضوعات روز بشر بوده است تا جایی که حفاظت
محیط زیست در قرن بیست و یکم به عنوان یکی از هشت هدف توسعة هزاره و یکی از سه پایة توسعة پایدار شناخته میشود.
از این رو دبیرخانه سمینار بینالمللی دانشآموزی دانش از سال 8931 تصمیم گرفت تا فعالیت خود را در ارتباط با موضوعات
محیط زیست آغاز نماید.
اهداف:
توجه هر چه بیشتر به مسائل زیست محیطی و توسعه پایدار
ارائه راهکارهایی کاربردی در حوزه مسائل محیط زیست
آسیبشناسی و تحلیل تأثیرات انسان بر محیط زیست
ایجاد بستر خلاقیت و ثبت اختراعات در حوزه محیط زیست
آشنایی با روشهای نوین مبارزه با بحران های زیست محیطی
پیشنهادات ما:
8 انرژیهای تجدیدپذیر )انرژی خورشیدی، توربینهای بادی و …(
2 گرمایش زمین
9 انقراض گونههای حیات وحش ایران
4 پسماندها
5 منابع آبی و تالابها
6 آلودگی هوا
7 گرد و غبار
قوانین عمومی:
 ارسال مقالات مختص دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه میباشد.
 دانشآموزان در انتخاب موضوعات مرتبط با محیط زیست آزاد هستند.
 ثبتنام شدگان میبایست از یک مدرسه و یا پژوهش سرا و از یک جنسیت باشند.
 ثبتنام تا تاریخ نهایی اعلام شده توسط دبیرخانه برگزاری سمینار بینالمللی دانشآموزی دانش امکانپذیر میباشد.
 دانشآموزان موظف به رعایت قوانین ارسال مقاله مطابق با اصول سمینار بین المللی دانش میباشند.
 نکته: خروجی نهایی فرآیند تحقیق و پژوهش دانش پژوه باید یک ایده، اختراع و یا راهکار کاربردی باشد، هدف ما در سمینار
ایدهپردازی و خلاقیت مردمی بوده و نه صرفاً جمع آوری اطلاعات.