ایده پردازی و نتیجه گیری بخش بسیار مهمی از مقاله محسوب می شود که بدون آن، مقاله صرفا یک توضیح علمی است و ارزش خاصی ندارد.

در انتهای شرح مقاله باید به مشکلات و مضلاتی در مورد موضوعتان بپردازید که یا به ذهن شما رسیده است یا در جامعه علمی مورد بحث می باشد که ایده ای برای حل آن موجب راحت تر شدن زندگی بشری شده و ممکن است شاخه های جدیدی از علم را در آینده بگشاید.

  • تسلط علمی شما در یک موضوع منجر به فهمیدن معضلات و بالتبع ایده پردازی خواهد شد که سایت های رسمی و معتبر پژوهشی نقش عمده ای را در این امر ایفا خواهند نمود. برای همین امر در صفحه نخست سایت رسمی سمینار علمی دانش آموزی برخی از این سایت های مهم ذکر شده اند.
  • ممکن است شما فقط به مشکلات و مضلات موضوعی بپردازید و ایده آن را کسی دیگر حتی چندین سال دیگر بیان نماید.
  • ایده ها می توانند برای بهتر شدن یک ایده ثبت شده در گذشته باشند. مانند بهتر شدن فرمولاسیون یک ماده شوینده و …
  • تکنیک های زیادی برای ایده پردازی در جهان وجود دارد که می تواند یک ایده خام و ساده را به مرحله سرانجام نزدیک کند. بارش فکری در این زمینه نقش بسزایی خواهد داشت.
  • استارت آپ ها برای متمرکز شدن به ایده طراحی شده اند تا ایده ها قابلیت عملی شدن یافته و به غیر از ارزش های معنوی و ایجاد یک رزومه و شخصیت علمی – پژوهشی، عایدی مادی هم به همراه خواهد داشت.
  • پس از برگزاری سمینار نکاتی قابل تأمل می توان ذکر نمود تا پیشرفت را سرلوحه کار خود قرار دهیم و هر سمینار بهتر از سمینار پیشین باشیم.
  • همچنین پس از سمینار فرصت مناسبی برای برخی کارها از جمله رسیدن به ایده ها، ثبت مقاله در سایت های رسمی و ژورنال های علمی، چاپ کتاب و …. می باشد.

 

به امید ایرانی سربلند و سرافراز