2- مقالات پژوهشی

1- طرح ها و ایده ها 

4- سخنرانی علمی

3- دستاوردهای فناورانه

5- فیلم کوتاه علمی