اعتبار لوح تقدیر در لوح های رسمی به کدی است که در لوح برای هر شرکت کننده به صورت مجزا صادر می شود. این اعتبارسنجی اثباتی بر شرکت، آوردن رتبه و یا همکاری در هر دوره از سمینار علمی دانش آموزی است. کد مربوطه در گوشه بالا – سمت چپ لوح تقدیر دریافتی شما ذکر شده است.

[code_etebar]