مقدمه:
گرایشات علوم پایه در سمینار علمی دانش شامل رشتههای فیزیک، شیمی، زمینشناسی و زیست شناسی و تمامی موضوعات
مرتبط با این رشتهها میباشد، دانشآموزان علاقهمند به مبانی علوم پایه میتوانند در زیر مجموعه این گرایشات به دنیایی از
موضوعات علمی ورود کنند.
علوم پایه ) fundamental science ( مجموعه علومی است که به بررسی بنیادین پدیدهها یا بررسی ماهیت، قوانین و روابط
حاکم بین آنها میپردازد. از بارزترین این علوم میتوان به ریاضیات، فیزیک، شیمی، فلسفه، منطق، زیست شناسی، زبانشناسی
و زمینشناسی اشاره نمود.
اهداف گرایشات:
+ توجه هر چه بیشتر به مباحث و علوم پایه
+ آشنایی هر چه بیشتر با فلسفه علم
+ شناخت رشتهها و موضوعات جدید در حوزههای علوم پایه.
+ ایجاد بیشتر خلاقیت و ثبت اختراعات در حوزه علوم پایه.
قوانین:
 ارسال مقالات مختص دانشآموزان دوره اول و دوره دوم متوسطه میباشد.
 دانشآموزان در انتخاب موضوع مرتبط با گرایشات سمینار آزاد هستند.
 ثبتنام کنندگان میبایست از یک مدرسه و یا پژوهشسرا و از یک جنسیت باشند.
 ثبتنام تا تاریخ نهایی اعلام شده توسط دبیرخانه برگزاری سمینار بین المللی دانشآموزی دانش امکانپذیر میباشد.
 دانشاموزان موظف به رعایت قوانین ارسال مقاله مطابق با اصول سمینار بینالمللی دانش میباشند.