قوانین بخش سخنرانی (رویداد چالش قرن)

عنوان : طرح و ایراد سخنرانی دانش آموزی

محوریت اصلی بخش سخنرانی طرح یک سوال از طرف سخنران و متقابلا بیان نظر شخصی وی در پاسخ به آن سوال در قالب یک سخنرانی می باشد.

بزرگترین چالش زیست محیطی قرن را چه میدانید؟

  • شرایط عمومی برای شرکت در بخش سخنرانی
  • ثبت نام در سمینار علمی دانش از طریق وبسایت سمینار به آدرس dsseminar.com
  • شرکت در این بخش برای کلیه دانش آموزان و جوانان پژوهشگر مجاز خواهد بود.
  • شرکت در این بخش بصورت انفرادی و گروهی امکان پذیر است.
  • قوانین این بخش
  • ایراد سخنرانی بصورت زنده خواهد بود
  • استفاده از نرم افزار ارائه و یا هرگونه ابزار کمکی جهت ارائه بهتر سخنرانی الزامی خواهد بود.
  • مدت زمان سخنرانی 7 دقیقه خواهد بود.
  • برای شرکت در بخش سخنرانی امکان بارگذاری و یا ارائه مقاله و اسناد علمی وجود نخواهد داشت.