اختتامیه یازدهمین سمینار علمی دانش

29 مهر 1401 برگزار شد.

فرآیند شرکت در سمینار علمی دانش

0
تعداد اختراعات ثبت شده
0
تعداد شهرهای شرکت کننده
0
تعداد افراد شرکت کننده
0
تعداد مقاله های ارائه شده