در هر دوره از برگزاری سمینار علمی دانش آموزی ، از مجموعه مقالات برتر دانش آموزان ، کتابی گردآوری و چاپ می گردد که رزومه بسیار ارزشمندی برای آینده پژوهشی محققان و پژوهشگران نوجوان شرکت کننده در سمینار علمی دانش آموزی می باشد .

 

جهت ذخیره فایل PDF هر کتاب بر روی تصویر مربوطه کلیک نمایید .

کتاب مقالات برتر اولین سمینار علمی دانش آموزی _ اردیبهشت 1391

سمینار علمی دانش آموزی

کتاب مقالات برتر دومین سمینار علمی دانش آموزی _ اردیبهشت 1392

سمینار علمی دانش آموزی

کتاب مقالات برتر سومین سمینار علمی دانش آموزی _ اردیبهشت 1393

سمینار علمی دانش آموزی

کتاب مقالات برتر چهارین سمینار علمی دانش آموزی _ اردیبهشت 1394

سمینار علمی دانش آموزی

کتاب مقالات برتر پنجمین سمینار علمی دانش آموزی _ اردیبهشت 1395

سمینار علمی دانش آموزی

کتاب مقالات برتر ششمین سمینار علمی دانش آموزی _ اردیبهشت 1396

سمینار علمی دانش آموزی

کتاب مقالات برتر هفتمین سمینار علمی دانش آموزی _ اردیبهشت 1397

کتاب سمینار هفتم