کمیته اجرایی سمینار:

null

علیرضا اقبالی

مسئول برگزاری سمینار علمی دانش

مدرک تحصیلی : دکترای مديريت

سابقه کار آموزشی : 28 سال

12 سال مسئول برگزاری سمینار 

null

جناب آقای مجتبی محمدزاده

مسئول ای تی سمینار علمی دانش
مدرک تحصیلی : کارشناسی کامپیوتر مهندسی نرم افزار
سابقه کار آموزشی : 18 سال

null

جناب آقای حامد ترکمندی

مسئول ای تی سمینار علمی دانش
مدرک تحصیلی : کارشناس انفورماتیک و شبکه های کامپیوتر
سابقه کار آموزشی : 12 سال

null

جناب آقای محمدعلی شجاعی

دبیر اجرایی سمینار علمی دانش
مدرک تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق
سابقه کار آموزشی : 5 سال

null

جناب آقای محسن شریعتی

دبیر اجرایی سمینار علمی دانش
مدرک تحصیلی : دکترای نانو فن آوری
سابقه کار آموزشی : 12 سال